Thật vì sanh tử
Phát Bồ Đề tâm
Dùng tín nguyện sâu
Trì danh hiệu Phật

Tài Liệu Hộ Niệm (Nhiều Tác Giả)
Danh Sách Ban Hộ Niệm tại Việt Nam
Hộ Niệm Vãng Sanh - Chùa Bồ Đề
Hộ Niệm Vãng Sanh - Chùa Phổ Thiện Hoa
Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung   (Sách dạng PDF. Xin download để đọc)
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Xin vô đây để download)
Phim Tài Liệu Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Xin vô đây để download)
Phương Thức Cầu Siêu Cho Thân Nhân     (Rất bổ ích. Nên đọc!)
Phương Thức Hộ Niệm Giúp Người Vãng Sanh (Sách dạng PDF. Xin download để đọc)
Hộ Niệm Vấn Đáp (Cư Sĩ Diệu Âm MT - Brisbane, Úc Châu)
Người Khai Thị, Thoại Tướng
Những Sơ Xuất Thông Thường Khi Hộ Niệm
Cơ Hội Được Vãng Sanh
Coi Chừng Chó Mèo
Khả Năng Hộ Niệm
Nghi Thức Càng Đơn Giản Càng Dễ Vãng Sanh
Nhanh Hay Chậm?
Cách Trợ Niệm Của Tịnh Tông Học Hội
Hộ Niệm Cả Mẹ lẫn Con
Hóa Giải Chướng Ngại
Hôn Mê
Hộ Niệm Có Cần Tụng Kinh, Đọc Chú?
Xác Còn Ấm Nhiều Chỗ
Thêm Kinh Nghiệp Hộ Niệm
Mấy Điểm Cần Chú Ý Khi Khai Thị
Phá Chấp Trước
Hãy niệm Phật, Chứ Đặt Vấn Đề Làm Chi?
Buông Xả, Niệm Phật Để Vãng Sanh
Vấn Đề Hiến Xác!
Di Chuyển Người Bệnh
Giải Quyết Những Hiện Tượng Khá Phức Tạp!
Niệm Phật Vấn Đáp (Cư Sĩ Diệu Âm MT - Brisbane, Úc Châu)
Y Pháp Bất Y Nhân
An Nhiên Trước Bệnh Khổ!
Lập Bàn Thờ
Vấn Đề Phá Thai!
Không Nên Phân Biệt Phương Cách niệm Phật
Nên Vận Động Hộ Niệm Mới Tốt
Phá Chấp Trước
Nhân Duyên Quả Báo
Thánh Hiệu Đức Phật Giáo Chủ Cõi Tây Phương
Âm Thanh Lạ!
Chánh Hạnh - Trợ Hạnh Phân Minh
Cầu Siêu Cho Người Theo Đạo Công Giáo
Hoạ Phước Do Chính Mình Tạo